Znak města Benešov (odkaz na titulní stránku) 

Benešov - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Uzavření manželství

 

 
 
 
03. Pojmenování (název) životní situace
Uzavření manželství – formou občanského sňatku nebo církevního sňatku
04. Základní informace k životní situaci
Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří spolu vstupují do manželství.
Sňatečný obřad je veřejný, slavnostní a činí se v přítomnosti dvou svědků.
Občanský sňatek – snoubenci projevují svou vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře.
Církevní sňatek – snoubenci projevují svou vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem církve nebo náboženské společnosti.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců. V případě, že jsou oba snoubenci cizinci, je nutná přítomnost tlumočníka.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Snoubenci podají žádost (vyplní předepsaný tiskopis) na matričním úřadě, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“).
Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin; jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka (podrobné informace vám sdělí kterýkoli matriční úřad).

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před:
• starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které jsou matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu,
• starostou nebo místostarostou obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, a to pouze ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst,
• primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i před primátorem statutárního města, náměstkem primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva statutárního města, a to pouze ve správním obvodu hlavního města Prahy nebo statutárního města.
V případě uzavření sňatku církevní formou snoubenci požádají o vydání „Osvědčení pro uzavření platného manželství před org. církve“ na příslušném matričním úřadě, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Místo k uzavření manželství je určené předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou na příslušném matričním úřadě dle vybraného místa k uzavření manželství.
08. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Benešov, Odbor správních agend, Masarykovo náměstí 226, 256 01 Benešov.
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Martina Korešová, 1. patro, dveře č. 103
  
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Občan přihlášený k trvalému pobytu v ČR:
- rodný list
- platný občanský průkaz, možno nahradit cestovním pasem
- pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství
- úmrtní list zemřelého manžela
- popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera

Občan ČR s trvalým pobytem v cizině:
Doklady (viz výše) nebo jim odpovídající obdobné doklady – pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady musí být vydávány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

Cizinec:
a) rodný list
b) doklad o státním občanství
c) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
d) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
g) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem
h) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
i) doklad, kterým je možné prokázat totožnost
j) potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů

Doklady uvedené v písm. b) až d) mohou  být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.
Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců.

Osoba bez státního občanství:
Snoubenec, který je občanem, nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen „bezdomovec“), jíž byl povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství před zastupitelským úřadem České republiky v cizině také vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (dále jen „vysvědčení“).

Nezletilá osoba:
Nezletilý, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku, připojí k předepsanému tiskopisu rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.

Osoba neslyšící, němá, nemluví, nerozumí česky:
Nutná přítomnost tlumočníka při prohlášení o uzavření manželství, účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v tomto případě učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zákona o znalcích a tlumočnících.

Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno; osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství (od vydání osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců).
S písemnou žádostí o vydání osvědčení je třeba se obrátit osobně na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno; k vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.
Požádají-li snoubenci o vydání osvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jejich podpisy na plné moci úředně ověřeny.
Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.
Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace vám sdělí kterýkoli matriční úřad).
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopisy jsou k dispozici na matričním úřadě Městského úřadu Benešov, Odbor správních agend, Masarykovo náměstí 226, Benešov, 1. poschodí, dveře č. 105.
  
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Jsou-li snoubenci občany ČR a mají-li trvalý pobyt na území ČR, za provedení sňatečného obřadu v obřadní síni Městského úřadu Benešov v termínech stanovených radou města, není vybírán žádný správní poplatek.

a) zákonem stanovené poplatky:
- uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 1.000 Kč
- uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR –2.000 Kč
- uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR – 3.000 Kč
- duplikát oddacího listu – 100 Kč (správní poplatek se vybírá na pokladně Městského úřadu Benešov, Masarykovo náměstí 226,  přízemí)
- vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství  (pouze pro snoubence s trvalým pobytem v matričním obvodu Benešov) – 500 Kč (správní poplatek se vybírá na pokladně)
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Doporučené lhůty – nejsou stanovené zákonem.
Lhůty doporučující pro předložení náležitých dokladů pro snoubence občany ČR – jeden měsíc před datem sňatku a pro cizince nejpozději 2 měsíce před datem sňatku.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Datová schránka města Benešov
ID: cb4bwan
  
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
- zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nestanoveno.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nestanoveno.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor správních agend
26. Kontaktní osoba
Martina Korešová
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2016
28. Popis byl naposledy aktualizován
01.06.2016
29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.
Zodpovídá: Martina Korešová
Vytvořeno / změněno: 18.7.2011 / 5.12.2016

 

 

Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Benešov

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2016   Benešov všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém