Znak města Benešov (odkaz na titulní stránku) 

Benešov - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Úmrtí občana

 

 
 
 
03. Pojmenování (název) životní situace
Úmrtí osoby nebo nález lidských pozůstatků a vypravení pohřbu
04. Základní informace k životní situaci
Postup při předávání informací o úmrtí nebo nálezu lidských pozůstatků mimo zdravotnické zařízení a vypravení jejich pohřbu. Lidskými pozůstatky jsou mrtvé lidské tělo, mrtvě narozené dítě a jejich části. Pohřbení lidských pozůstatků lze provést pouze uložením do hrobu nebo hrobky na veřejném či neveřejném pohřebišti, nebo zpopelněním v krematoriu. Odlišný způsob pohřbení na základě přání zemřelého nebo pozůstalých nemůže být respektován.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Oprávněné osoby dle § 25 písmene a) a odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“):
členové rodiny:
- manžel
- rodiče
- děti
- prarodiče
- vnuci
- sourozenci
- zmocněnci těchto osob

Dále dle § 25 písm. d) zákona o matrikách:
- fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
- fyzická osoba, která na jeho vydání prokáže právní zájem, nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti nebo osoba, která je vypravitelem pohřbu
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Po obdržení oznámení o úmrtí občana se rodina obrátí na pohřební službu, která spolupracuje s matričním úřadem. Úmrtní list vystaví úřad pověřený vedením matrik, v jehož matričním obvodu osoba zemřela.
Oznámit úmrtí osoby mimo zdravotnické zařízení praktickému lékaři v rámci provozní doby nebo lékaři vykonávající lékařskou pohotovostní službu, nebo lékaři, se kterým má místně příslušný krajský úřad pro tyto účely uzavřenu smlouvu (koronerovi).
Nález lidských pozůstatků mimo zdravotnické zařízení oznámit na jednotné evropské číslo tísňového volání – 112.
Oznamovací povinnost má každý, kdo se o úmrtí dozvěděl, nebo nalezl lidské pozůstatky a neví, zda úmrtí nebo jejich nález již bylo oznámeno.
Do 96 hodin od převzetí „Listu o prohlídce zemřelého“ zajistit pohřbení dle způsobu, který zemřelý vyjádřil za svého života, objednáním služeb u provozovatele krematoria nebo veřejného pohřebiště.
Pohřbení lidských pozůstatků na klíč lze sjednat v provozovně jakékoli pohřební služby. Provozovatel pohřební služby provede úpravu těla zemřelého, převoz a pohřeb osobně. Svěří-li provedení těchto úkonů jinému subjektu, odpovídá za tyto služby v plném rozsahu, jakoby je prováděl sám.
Po uplynutí uvedené lhůty má pohřbívací povinnost obec, na jejímž území k úmrtí došlo, nebo byly lidské pozůstatky nalezeny, příp. vyloženy z dopravního prostředku.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Po obdržení oznámení o úmrtí občana se rodina obrátí na pohřební službu, která spolupracuje s matričním úřadem. Úmrtní list vystaví úřad pověřený vedením matrik, v jehož matričním obvodu osoba zemřela.
08. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Benešov, Odbor správních agend, Masarykovo náměstí 226, 256 01 Benešov
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Martina Štěpánková, 1. patro, dveře č. 105
  
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Doklady zemřelé osoby:
- rodný list
- oddací list (ženatý/vdaná)
- úmrtní list (vdovec/vdova)
- občanský průkaz
Oprávněná osoba (členové rodiny) předloží při převzetí úmrtního listu svůj platný občanský průkaz.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nestanoveno.

  
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez správního poplatku.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
V případě, že jsou předloženy požadované doklady – do 30 dnů od nahlášení matriční události a zápisu do matriční knihy úmrtí.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Datová schránka města Benešov
ID: cb4bwan
  
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor správních agend
26. Kontaktní osoba
Martina Štěpánková
28. Popis byl naposledy aktualizován
14.03.2016
Zodpovídá: Martina Štěpánková
Vytvořeno / změněno: 18.7.2011 / 9.1.2014

 

 

Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Benešov

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2016   Benešov všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém