Znak města Benešov (odkaz na titulní stránku) 

Benešov - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Působnost - Odbor životního prostředí

 
 
 
oddělení vodního hospodářství

Provádí výkon státní správy vodoprávního úřadu ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách:
 • upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami
 • rozhoduje o výjimkách ze zákazu a omezení plavby plavidel se spalovacími motory v rámci sportovní činnosti
 • povoluje pro potřeby právnických osob a podnikatelů veškeré nakládání s vodami (např. odběr, vzdouvání, popř. akumulace povrch. vod, využívání energetického potenciálu, využívání vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popř. jiných živočichů za účelem podnikání, jiné nakládání, vypouštění odpadních vod, čerpání povrch. a podzemních vod za účelem získání tepelné energie,...)
 • povoluje pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) odběr a jiné nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
 • povolují jednotlivým občanům nakládání s vodami
 • ukládá povinnost umožnit využití vodního díla i jiným osobám
 • vydává povolení k některým činnostem (např. vysazování keřů nebo stromů v záplavových územích, těžba písku, štěrku, bahna z koryt vodních toků, geologické práce v záplavových územích, vrácení vodního toku do původního koryta,...)
 • vydává vodním dílům stavební povolení, vodní díla kolauduje
 • vydává povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
 • vydává souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry (případy kdy není třeba povolení) - např. zřizování dálkových potrubí, podzemní skladování látek, skládky
 • vydává souhlas ke stavbám, těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích, ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku, ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů, ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích neovlivňujícím odtokové poměry
 • vydává souhlas ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů
 • vydává vyjádření k umístění, provedení, změně nebo odstranění stavby nebo zařízení nebo činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrch. nebo podzemních vod
 • vede vodoprávní evidenci
 • přijímá ohlášení výskytu podzemních vod v neobvyklém množství, zjišťuje vydatnost zdroje podzemní vody
 • vydává rozhodnutí a stanovení, změně nebo zrušení ochranných pásem vodních zdrojů
 • schvaluje havarijní plán možného ohrožení povrch. a podzemních vod při nakládání se závadnými látkami
 • řídí práce při zneškodňování havárií
 • vydává opatření k nápravě při nedovoleném nakládání s vodami, nedovoleném vypouštění odpadních vod nebo havárii
 • rozhoduje v pochybnostech o stanovení hranice koryta vodního toku
 • vydává povolení k vrácení vodního toku do původního koryta
 • vlastníkům pozemků sousedících s koryty vodních toků vydává zákaz kácení stromů a keřů zabezpečující stabilitu koryta
 • zajišťuje nápravu při zanedbání povinné péče o stavby a zařízení v korytech vodních toků
 • rozhoduje o pochybnostech o rozsahu povinností nebo oprávnění správců povodí a správců vodních toků (v rámci vodoprávního řízení)
 • rozhoduje v pochybnostech zda jde o vodní dílo
 • rozhoduje v pochybnostech o rozsahu povinnosti vlastníka pozemků nebo sousedních pozemků, na kterých je stavba k vodohospodářským melioracím umístěna
 • na návrh vlastníka vodního díla rozhoduje o stanovení ochranných pásem
 • ukládá povinnost zpracovat a předložit ke schválení manipulační, popř. provozní řád vodního díla
 • vyžaduje-li to veřejný zájem rozhoduje o tom, že jiná osoba přejímá na dobu nezbytné potřeby provoz a údržbu vodního díla
 • rozhoduje o povinnosti zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled (TBD)
 • rozhoduje o změně kategorie vodního díla, rozsahu TBD, podmínek jeho zajišťování
 • je povodňovým orgánem v době mimo povodeň
 • vymezuje aktivní zónu záplavového území, stanovuje omezující podmínky v záplavovém území (mimo významných vodních toků)
 • potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků pozemků a staveb
 • zpracovává povodňový plán obce a obce s rozšířenou působností
 • provádí povodňové prohlídky
 • vykonává vodoprávní dozor na dodržování zákona
 • ukládá pokuty za porušení zákona
 • ukládá přestupky za porušení zákona o přestupcích. (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)
 • rozhoduje o povinnosti veřejné služby
 • schvaluje kanalizační řády
 • vydává povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace
 • může povolit v ochranném pásmu vodovodních řádů a kanalizačních stok činnosti (zemní práce, umísťování staveb, vysazování trvalých porostů,...), pokud vlastník nebo provozovatel vodovodu nebo kanalizace nevydal k těmto činnostem souhlas
 • ukládá přestupky za porušení zákona o přestupcích
 • vykonává dozor nad dodržováním zákona.


státní správa lesů

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích vykonává činnost orgánu státní správy lesů.
Jedná se především o tyto činnosti:
 • rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
 • rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo k omezení užívání pro plnění funkce a o výši poplatků za odnětí
 • rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa
 • rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese
 • rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese
 • rozhoduje o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené
 • rozhoduje o uložení opatření v případech mimořádných okolností k zajištění ochrany lesa a půdy
 • rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních prostorech mladších než 80 let
 • rozhoduje o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích
 • rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
 • rozhoduje o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře
 • ukládá pokuty za přestupky a pokuty za protiprávní jednání
 • rozhoduje o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod
 • rozhoduje o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí
 • vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve správním obvodu
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci
 • vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa do 1 ha lesa a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa
 • zajišťuje zpracování lesních hospodářských osnov
 • povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče
 • povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
 • ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže ve svém správním obvodu
 • soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích a postupují je organizační složce státu
 • vykonává dozor nad dodržováním zákona, prováděcích předpisů a rozhodnutí
 • vykovává další povinnosti vyplývající pro státní správu lesů ze zákona o lesích, pokud k tomu není příslušný kraj nebo ministerstvo (např. vydávání separátů LHO vlastníkům lesa, metodická a konzultační pomoc pro OLH, vlastníky lesa)
 • Dle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) provádí tyto činnosti:
 • přijímá oznámení dodavatelů o zamýšleném sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu a oznámení dodavatelů o zamýšleném sloučení reprodukčního materiálu a odběru částí rostlin při dalším vegetativním množení
 • vystavuje potvrzení o původu reprodukčního materiálu získaného z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu ve svém územním obvodu a vedou o tom evidenci
 • vystavuje nové potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíly získané sloučením oddílů a pro oddíly získané následným vegetativním množením, pro které bylo vystaveno potvrzení o původu, a vedou o tom evidenci
 • rozhoduje o uložení pokut dle tohoto zákona
 • vykonává dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisy vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládají opatření k odstranění zjištěných nedostatků
 • předává údaje o vystavených potvrzeních o původu státem pověřené osobě
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Město > Městský úřad > Odbory MěÚ > Odbor životního prostředí > Působnost - Odbor životního prostředí

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


 

Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Benešov

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2016   Benešov všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém