Znak města Benešov (odkaz na titulní stránku) 

Benešov - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Působnost - Odbor výstavby a územního plánování

 
 
 

Obec s rozšířenou působností pokrývá území 51 obcí. Na území je celkem 7 stavebních úřadů. Příslušnost vašeho zájmového území si ověřte na portálu státní správy. Pokud spadáte do působnosti stavebního úřadu Benešov, najdete konkrétní kontakty zde.


Přenesená působnost:

v obvodu stavebního úřadu

 • vykonává státní správu na úseku územního a stavebního řízení; je obecným stavebním úřadem
 • na úseku územního řízení a rozhodování vydává zejména
 • územní souhlasy
 • územně plánovací informace
 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • územní rozhodnutí o změně využití území
 • územní rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
 • územní rozhodnutí o ochranném pásmu
 • územní rozhodnutí o dělení pozemků
 • územní rozhodnutí o scelování pozemků
 • rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
 • rozhodnutí o změně územního rozhodnutí
 • sdělení o sloučení územního řízení se stavebním řízením
 • sdělení ke scelování (dělení) pozemků
 • souhlas podle stavebního zákona k povolení stavby speciálním stavebním úřadem
 • vyjádření podle stavebního zákona k povolení stavby speciálním stavebním úřadem
 • zajišťuje posuzování vlivů na životní prostředí v územním řízení

na úseku ohlašování staveb, terénních úprav, zařízení (dále jen stavby) jejich změn a udržovacích prací vydává zejména

 • sdělení k ohlášení stavby
 • sdělení k ohlášení stavebních úprav
 • sdělení k ohlášení udržovacích prací

na úseku stavebního řízení a povolení vydává zejména

 • stavební povolení pro stavbu na níž bylo vydáno samostatné územní rozhodnutí
 • stavební povolení na stavbu ve sloučeném územním a stavebním řízení
 • stavební povolení pro stavbu na níž byl vydán územní souhlas
 • rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
 • rozhodnutí případně souhlas ke změně stavby před dokončením
 • provádí kontrolní prohlídky staveb
 • nařizuje opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • na úseku užívání staveb a jejich změn vydává zejména
 • kolaudační souhlas
 • rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby
 • souhlas k zahájení zkušebního provozu ve stavbě
 • rozhodnutí případně souhlas se změnou v užívání stavby

na úseku údržby a nezbytné úpravy staveb vydává zejména

 • rozhodnutí o nařízení udržovacích prací
 • rozhodnutí o uložení povinnosti předložit projektovou dokumentaci pro nařízení nezbytné úpravy na stavbě
 • rozhodnutí o nařízení nezbytných úprav na stavbě
 • na úseku odstraňování staveb vydává zejména
 • rozhodnutí případně souhlas s odstraněním stavby
 • rozhodnutí o nařízení odstranění nepovolené stavby
 • rozhodnutí o dodatečném povolení stavby
 • rozhodnutí o dodatečném povolení dokončené stavby spolu s povolením k jejímu užívání
 • na úseku nařízení zabezpečovacích prací, vyklizení stavby vydává zejména
 • rozhodnutí o nařízení neodkladných zabezpečovacích prací vlastníku stavby
 • rozhodnutí o nařízení neodkladných zabezpečovacích prací stavební firmě
 • rozhodnutí o neodkladném odstranění stavby
 • rozhodnutí o vyklizení stavby
 • na úseku kontrolních prohlídek zejména
 • vydává výzvu k odstranění závad na stavbě,
 • vydává rozhodnutí o odstranění závad na stavbě
 • vydává výzvu k zastavené prací na stavbě
 • vydává rozhodnutí o nařízení zastavení stavebních prací na stavbě
 • provádí kontrolu rozestavěné stavby dle plánu kontrolních prohlídek dle podmínek stavebního povolení a vede o nich evidenci
 • provádí kontrolu stavebního deníku a provádí do něho zápisy
 • schvaluje drobné změny stavby před jejím dokončením, na úseku sankcí za porušení stavebního zákona vydává zejména
 • rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek
 • rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt
 • rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty

speciální stavební úřad

 • vydává stanovisko k územním plánům, k projektům staveb u sítě silnic, místních komunikací
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy (které jsou v majetkové správě Středočeského kraje) a místních komunikací v celém území pověřené obce s rozšířenou působností
 • provádí veškeré činnosti příslušné pro stavební úřady (posuzování projektové dokumentace, stavební povolení změny stavby, kolaudace staveb a případné rozhodování o jejich odstranění atd.) dle stavebního zákona u uvedených dopravních staveb, mimo územní řízení

silniční správní úřad    

 • povoluje uzavírky a objížďky
 • povoluje stavby nebo terénní úpravy v ochranných pásmech silnic 
 • povoluje připojování k pozemním komunikacím
 • povoluje zvláštní užívání těchto komunikací (ukládání inženýrských sítí do komunikací, sportovní nebo kulturní akce dotýkající se komunikací, výkopové stavební práce atp.) 
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu (umístění dopravních značek nebo zařízení) v celém území pověřené obce s rozšířenou působností

v obvodu obce s rozšířenou působností
projednává přestupky na úseku energetiky, teplárenství a plynárenství podle § 41 zákona o přestupcích.


Samostatná působnost:

 • spravuje místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství a za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst a spolupracuje s OF při jejich vymáhání


    Památková péče


 • Vykonává a organizuje státní památkovou péči ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek,
 • zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v jejím ochranném pásmu (§17), a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů,
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nejde-li o působnost Ministerstva kultury ČR nebo působnost krajského úřadu, a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území,
 • usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi,
 • vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, pokud k tomu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, není příslušný jiný orgán státní památkové péče,
 • koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem "Kulturní památka" a velkým státním znakem, popřípadě i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami,
 • vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v jejím ochranném pásmu (§17) z hlediska státní památkové péče,
 • dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a předpisů vydaných k jeho provedení, a plní další úkoly stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tímto zákonem,
 • při plnění svých úkolů se opírá o odbornou pomoc odborné organizace státní památkové péče,
 • vede seznam kulturních památek svého územního obvodu,
 • přijímá a kontroluje žádosti o příspěvek na obnovu památky ze státního rozpočtu, z různých fondů, programů,
 • ukládá sankce při porušení povinností stanovené zákonem o státní památkové péči.


Přehled základních právních předpisů ve vztahu k odboru výstavby:
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích /silniční zákon/ v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/
vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění
vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění
vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby
vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území
vyhláška č. 502/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Město > Městský úřad > Odbory MěÚ > Odbor výstavby a územního plánování > Působnost - Odbor výstavby a územního plánování

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


 

Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Benešov

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2016   Benešov všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém