Znak města Benešov (odkaz na titulní stránku) 

Benešov - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Působnost - Odbor vnitřních věcí

 
 
 

Působnost:    

     

Oddělení a útvary organizačně nezařazené do Odboru vnitřních věcí   

   

Obrana státu a krizové řízení  

Přenesená působnost:

v obvodu vlastního města  

 • vykonává státní správu na úseku obrany a ochrany obyvatelstva
 • zabezpečuje vyrozumění a varování obyvatelstva
 • plní úkoly na úseku požární ochrany
 • vykonává státní správu na úseku krizového řízení
 • vykonává státní správu na úseku ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti
v obvodu pověřeného úřadu
 • projednává přestupky, správní delikty a ukládá pokuty na úseku válečných hrobů
 • vykonává státní správu na úseku koordinace záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí a krizových situací
 • vykonává státní správu na úseku krizového řízení
 • vykonává státní správu na úseku obrany a ochrany obyvatelstva
v obvodu obce s rozšířenou působností
 • vykonává státní správu na úseku koordinace záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí a krizových situací
 • vykonává státní správu na úseku krizového řízení
 • vede evidenci válečných hrobů podle zvláštního zákona
 • plní úkoly na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy

Samostatná působnost:

 • zabezpečuje úkoly na úseku požární ochrany
 • plní úkoly na úseku koordinace záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí a krizových situací
 • plní úkoly na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy
 • zabezpečuje úkoly na úseku krizového řízení
 • zabezpečuje vyrozumění a varování obyvatelstva

   

Oddělení personální a mzdové   

Samostatná působnost:          

 • vede personální a mzdovou agendu pro zaměstnance města
 •    

Odbor vnitřních věcí - OVV      

   

Přenesená působnost:

v obvodu vlastního města  

 • materiálně a technicky zabezpečuje volby   
 • zařizuje notářskou úschovu poslední vůle zůstavitele zaznamenané starostou města

v obvodu pověřeného úřadu

 • vykonává státní správu na úseku voleb 
 • vykonává státní správu na úseku shromažďování občanů   

v obvodu obce s rozšířenou působností    

 • plní úkoly vyvlastňovacího úřadu v řízení o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě dle zákona o vyvlastnění

Samostatná působnost:

 • materiálně a technicky zabezpečuje místní referendum
 • přijímá hlášení občanů o ztrátách a nálezech, eviduje je, uschovává a navrací
 • vede centrální evidenci smluv
 • eviduje a ukládá sbírky zákonů   
 • vede podatelny a ústřední spisovnu (archiv) úřadu a koordinuje spisovou službu
 • zabezpečuje informační službu na úřadě, spravuje úřední desku, na základě požadavků ostatních odborů a v souladu s obecně závaznými předpisy zajišťuje vyvěšení požadovaných údajů
 • zabezpečuje provoz budov, které jsou určeny k plnění úkolů úřadu,  zajišťuje úklid objektů
 • zabezpečuje chod počítačové sítě a koordinuje nákup uživatelského programového vybavení, vede jeho evidenci
 • zabezpečuje chod pobočkových telefonních ústředen úřadu
 • hospodaří s finančními prostředky organizační rozpočtové jednotky vnitřní správa v souladu se schváleným rozpočtem a obecně závaznými předpisy   
 • zabezpečuje úkoly na úseku požární ochrany    


Charakteristika jednotlivých agend:

 

Oddělení a útvary organizačně nezařazené do Odboru vnitřních věcí


Oddělení personální a mzdové


Oddělení personální a mzdové je přímo podřízeno tajemnici městského úřadu.


• zajišťuje personální agendu zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, do městské policie a do organizačních složek města
• provádí kompletní výkon mzdové agendy (platy zaměstnanců města, odměny vyplácené na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměňování členů zastupitelstva města, výborů a komisí)
• zabezpečuje agendu spojenou se zdravotními pojišťovnami, odvody sociálními a daňovými
• sleduje a zabezpečuje vzdělávání zaměstnanců v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a ostatními zákony
• organizačně zajišťuje výběrová řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků
• podílí se na přípravě rozpočtu úřadu za danou kapitolu
• sleduje čerpání finančních prostředků, odpovídá za nepřekročení stanoveného objemu, provádí analýzy čerpání a navrhuje případná opatření
• zabezpečuje plnění povinností úřadu na úseku poskytování statistických údajů v oblasti personální a mzdové
• plní úkoly spojené s archivací a skartací osobních spisů a mzdových dokladů
• spravuje agendu dotací z fondů EU – OPLZZ

Oddělení personální a mzdové poskytuje informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, včetně vydávání rozhodnutí o odmítnutí nebo částečném odmítnutí.


Útvar interního auditu


Útvar interního auditu je přímo podřízen starostovi města.


a) Interní audit
• zpracovává návrhy na střednědobý a roční plán jednotlivých auditů a předkládá je ke schválení starostovi
• přezkoumává a vyhodnocuje přiměřenost a účinnost řídící kontroly, včetně prověřování správnosti vybraných operací
• ověřuje, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření (finanční audit)
• prověřuje a hodnotí systém zajištění příjmů, včetně vymáhání pohledávek financování činnosti města a zajištění správy veřejných prostředků (audit systémů)
• zkoumá přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému (audit výkonů)
• zkoumá prostředky k ochraně majetku (předcházení nesrovnalostem, vymáhání pohledávek, penále, pokuty apod.)
• posuzuje hospodárnost, účelnost a efektivnost vynakládání finančních prostředků a doporučuje řešení problémů
• z jednotlivých provedených auditů a následných kontrol zpracovává písemnou zprávu, kterou předkládá starostovi a vedoucím zaměstnancům k projednání
• provádí následnou kontrolu přijatých nápravných opatření
• zpracovává roční zprávu o výsledcích interního auditu a předkládá ji starostovi


b) Veřejnosprávní kontrola
• vede centrální evidenci stížností a podnětů

• zpracovává harmonogram veřejnosprávních kontrol a předkládá jej ke schválení radě města
• provádí následné veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených městem
• provádí následné veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu města
• provádí a organizuje kontrolní akce na základě schváleného harmonogramu a další kontrolní akce mimo plán na vyžádání starosty
• provádí komplexní kontrolu dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky a nakládání s majetkem města
• na základě kontrolních zjištění zpracovává protokoly, vyžaduje přijetí účinných opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontroluje jejich plnění
• zpracovává roční zprávu o výsledcích veřejnosprávní kontroly a předkládá ji radě města po ukončení kalendářního roku
• zpracovává zprávu o výsledcích finančních kontrol pro Krajský úřad Středočeského kraje
• navrhuje uložení pokut třetím osobám za neplnění povinností, vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů


  
Obrana státu a krizové řízení


Agenda obrany státu a krizového řízení je přímo podřízena starostovi města.


• plní úkoly v oblasti řešení mimořádných a krizových situací, vyplývající zejména ze zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR
• souhrnně zpracovává opatření pro nouzový stav, stav ohrožení, válečný stav, krizové stavy a další mimořádné události na území ORP Benešov a k zajištění ochrany obyvatelstva před jejich nežádoucími účinky
• podílí se na zajištění individuální a kolektivní ochrany obyvatel ORP Benešov včetně přípravy evakuačních opatření
• odpovídá za komplexní dodržování zásad ochrany utajovaných informací dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti na MěÚ a metodicky v území správního obvodu ORP Benešov
• vede centrální evidenci válečných hrobů Odbor vnitřních věcí - OVV

   

a) Kancelář starosty
• vedení agendy starosty, místostarostů a tajemníka
• organizační a technicko - administrativní zajištění zasedání zastupitelstva a rady města, vyhotovování zápisů a usnesení z těchto zasedání, evidence usnesení
• komunikace s výbory zastupitelstva a komisemi rady města
• příprava porad vedení města a předávání úkolů vedoucím odborů


b) Právník 


• zajišťuje legislativy města Benešova, tj. přípravou nových a novelizací stávajících obecně závazných vyhlášek a nařízení
• vede evidence právních předpisů města
• koordinuje návrhy vnitřních předpisů a jejich evidence
• metodická pomoc jednotlivým odborům ohledně nových právních předpisů i interpretace a aplikace stávajících právních předpisů
• zastupuje města Benešov v řízení před soudy, jinými státními úřady (např. Okresní státní zastupitelství) a jinými právnickými a fyzickými osobami
• plní úkoly plynoucí z § 13 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
• připravuje návrhy smluv
• rozhoduje ve spolupráci s OVÚP o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě dle zákona o vyvlastnění
• vede evidenci petic (v souladu s Pravidly pro přijímání a vyřizování petic) a jejich plnění ve stanovených termínech
• vede evidenci dotazů, připomínek a podnětů (interpelace) a evidence žádostí o informace od členů ZM v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem ZM
• vyhotovuje výroční zprávu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů                                        

• přijímá oznámení o konání shromáždění na veřejném prostranství podle zvláštního zákona
• působí jako exekuční správní orgán příslušný k exekuci na nepeněžitá plnění podle § 105 odst. 1 a § 107 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, s oprávněním podle § 105 odst. 2 správního řádu


c) eGOV a management jakosti


• zajišťuje tvorbu jednotlivých strategických dokumentů úřadu

• koordinuje a zajišťuje práce na uplatňování metod kvality ve veřejné správě (ISO 9001:2008, model EFQM, CSR)
• zpracovává roční zprávu o výsledcích ISO a předkládá ji starostovi a tajemnici
• zajišťuje úkoly spojené s metodou benchmarkingu ve veřejné správě
• koordinuje a zajišťuje práce v rámci uplatňování referenčního modelu procesního řízení podle standardu CIMAF
• koordinuje a zajišťuje činnosti spojené s členstvím v Národní síti zdravých měst

• zajišťuje úkoly spojené s vyhodnocováním a řízením rizik
• koordinuje a zajišťuje práce v rámci eGOV (procesní modelování agend PMA, úplné elektronické podání ÚEP, elektronická identifikace eIDAS)

• koordinuje a zajišťuje práce v rámci projektového řízení
• dohlíží na dodržování základních pravidel projektového řízení
• zjišťuje informace o možných dotačních titulech a připravuje modely jejich řešení
• zpracovává dokumentaci pro vybrané projekty
• dohlíží na celý životní cyklus projektu, který je financován z externích zdrojů

• v rámci zavedeného kontrolního systému města vede evidenci výsledků provedených kontrol, provádí ověřování účinnosti nápravných opatření přijatých jednotlivými odpovědnými osobami


d) Informatici


• zajišťují chod počítačové sítě MěÚ
• zajišťují fungování vybraných aplikací
• poskytují poradenský servis v oblasti výpočetní techniky pro pracovníky MěÚ
• zajišťují správu EZS a docházkového systému
• tvorba, údržba a rozvoj oficiálních webových stránek města Benešova


e) Oddělení spisové služby a vnitřní správy


• příjem, třídění, evidenci a odesílání poštovních zásilek úřadu
• příjem a evidenci materiálů zveřejňovaných na úřední desce úřadu
• vedení agendy archivnictví a skartace
• informační službu týkající se provozu úřadu, umístění a činnosti zaměstnanců jednotlivých odborů
• práce s telefonní ústřednou
• zajišťování zásobování kancelářskými potřebami, úklidovými prostředky a jejich skladování a výdej a evidence jejich objednávek
• evidence úředních razítek
• zajišťování úklidu budov Městského úřadu (budova A, B)
• eviduje datové zprávy doručené prostřednictvím datové schránky města a předává je příslušným odborům
• odesílá dokumenty, připravené k vypravení prostřednictvím datové schránky města
• provádí autorizované konverze dokumentů podle platných právních předpisů, vede evidenci provedených konverzí
• vede jednání s dodavateli energií a s poskytovateli služeb, potřebných k chodu úřadu
• organizačně-technické zabezpečení voleb do Evropského parlamentu, do zákonodárných sborů, do zastupitelstev krajů, do zastupitelstva města a místního referenda na území města pro území pověřeného úřadu (35 obcí) a pro území volebního obvodu č. 41 (volby do Senátu parlamentu ČR)
• vede agendu ztrát a nálezů a zabezpečuje provedení dalších činností souvisejících se správou věcí ztracených v souladu s § 1051 a násl. občanského zákoníku

  Czech POINT
• vydává ověřené výpisy z informačních systémů veřejné zprávy (Czech Point)
• provádí vidimaci a legalizaci


f) Oddělení provozu


  Technická správa budov městského úřadu
• hospodářská správa, zajišťování drobných oprav, údržby a vytápění budov městského úřadu
• plánování a koordinace (dodavatelských firem) větších oprav v budovách MěÚ
• zajišťování pravidelných revizí technických zařízení v budovách MěÚ
• plnění úkolů na úseku požární ochrany ve vztahu k budovám MěÚ


  Autoprovoz
• zajišťování údržby a provozu vlastního autoparku (vedení agendy dopravy, technické agendy vozidel MěÚ)
• zajišťování školení řidičů


  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
• plnění úkolů na úseku bezpečnosti práce ve vztahu k zaměstnancům města zařazeným do MěÚ
• zajišťování vstupního a periodického školení BOZP + PO, organizace

   

Odbor poskytuje informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, včetně vydávání rozhodnutí o odmítnutí nebo částečném odmítnutí.


Přehled základních právních předpisů ve vztahu k Odboru vnitřních věcí:
zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku
ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
ústavní zákon č. 515/2002 Sb., o referendu a o přistoupení ČR k Evropské unii
zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a o hlavním městě Praze
zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
zákon č.  84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
zákon č.  85/1990 Sb., o právu petičním
zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
zákon č. 240/2000 Sb.,  krizový zákon
zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
zákon č.   89/2012 Sb.,  občanský zákoník
zákon č.   40/2009 Sb.,  trestní zákoník
zákon č. 500/2004 Sb.,  správní řád
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce Mezinárodních smluv
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Město > Městský úřad > Odbory MěÚ > Odbor vnitřních věcí > Působnost - Odbor vnitřních věcí

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


 

Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Benešov

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2016   Benešov všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém