Znak města Benešov (odkaz na titulní stránku) 

Benešov - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Působnost - Odbor správních agend

 
 
 
Přenesená působnost:

v obvodu vlastního města
 • vykonává státní správu na úseku evidence obyvatel
 • provádí vítání občánků
v matričním obvodu
 • vykonává státní správu na úseku matriky narození, manželství a úmrtí

v obvodu obce s rozšířenou působností
 • vykonává státní správu na úseku evidence obyvatel
 • vykonává státní správu na úseku občanských průkazů 
 • vykonává státní správu na úseku cestovních dokladů 
 • vykonává státní správu na úseku matriky narození, manželství a úmrtí, provádí státoobčanské sliby
 • projednává přestupky podle zákona o občanských průkazech 
 • projednává přestupky podle zákona o cestovních dokladech 
 • provádí vidimaci a legalizaci 
 • vydává ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy

Přehled základních právních předpisů ve vztahu k odboru správnímu:

 
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2008 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech 
vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů 
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování platnosti podpisu
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů


Agenda registru řidičů:
 • vede registr řidičů, spisy řidičů, neřidičů a cizinců
 • vydává data z registru řidičů
 • provádí výpisy z evidenčních karet řidiče
 • vydává řidičské průkazy (dále ŘP) a mezinárodní ŘP
 • vydává potvrzení a duplikáty za ztracené, poškozené a odcizené ŘP
 • vyměňuje ŘP vydané cizím státem
 • vydává průkazy profesní způsobilosti řidičů
 • vydává paměťové karty v systému Digitální tachograf
 • vede evidenci přestupků spáchaných proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 • provádí úkony spojené s bodovým hodnocením řidičů
 • vede záznamy o počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení
 • vede údaje o pozbytí řidičského oprávnění a o vrácení řidičského oprávnění
 • vede správní řízení o zadržení ŘP
 • vede údaje o zákazech činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
 • rozhoduje o zadržení řidičského průkazu

Agenda registru silničních vozidel:
 • vede registr silničních vozidel
 • přihlašuje nová a ojetá silniční vozidla
 • vydává osvědčení o registraci vozidla
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla
 • rozhoduje o povolení výroby nebo přestavby jednotlivého silničního vozidla a schvaluje jejich technickou způsobilost
 • provádí dočasné vyřazení silničního vozidla z registru
 • rozhoduje o trvalém vyřazení silničního vozidla z registru vozidel
 • provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru vozidel
 • provádí odhlašování vozidel a zasílání spisů na jiné registry vozidel
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz vozidla
 • vede evidenci známek STK a měření emisí, evidenci technických průkazů, evidenci vydaných a vrácených registračních značek
 • provádí změnu držitele vozidla, změnu barvy, výměnu motoru a karosérie, výměnu registračních značek za poškozené (ztracené, odcizené), změnu bydliště a jména, delimitace, dědictví, zaevidování či zrušení tažného zařízení, vývoz do ciziny atd.

 Agenda zkušebního komisaře:
 • rozhoduje o vydání, změně a odnětí registrace k provozování autoškoly
 • vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, při něm postupuje podle zákona o státní kontrole
 • ukládá způsob a lhůtu k odstranění nedostatků a jejich příčin zjištěných při výkonu státního dozoru
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění,
 • provádí přezkušování řidičů z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zvláštního zákona
 • provádí přezkušování při zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
 • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • vede evidenci uchazečů o získání řidičského oprávnění

Agenda taxislužeb a SME:

 • organizuje a provádí zkoušky odborné způsobilosti v taxislužbě
 • vykonává státní odborný dozor nad dodržováním zákona o silniční dopravě v taxislužbě
 • vydává průkazy způsobilosti řidičům vozidel taxislužby
 • vydává stanoviska ke koncesním listinám k provozování taxislužby
 • zajišťuje přidělení a vyjmutí evidenčních čísel vozidel taxislužby
 • zajišťuje funkci administrátora registru dopravců, vede evidenci dopravců, řidičů, vozidel a dokladů k provozování taxislužby
 • rozhoduje o udělení (odnětí) oprávnění k provádění pravidelného měření emisí silničních vozidel
 • vykonává kontrolu nad SME
 • Rozhoduje o udělení licence pro městskou linkovou dopravu.

Agenda přestupků:
 • projednává přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky na úseku provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • rozhoduje o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti, rozhoduje o vrácení řidičských oprávnění pozbytých na základě uloženého zákazu činnosti
 • vede evidenci projednávaných přestupků a správních deliktů

Přehled základních právních předpisů ve vztahu k odboru dopravy:

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
 
 

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Město > Městský úřad > Odbory MěÚ > Odbor správních agend > Působnost - Odbor správních agend

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


 

Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Benešov

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2016   Benešov všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém