Znak města Benešov (odkaz na titulní stránku) 

Benešov - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Působnost - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Dle směrnice 31/2016

 
 
 

      Agenda odboru je rozdělena mezi samostatné oddělení OSPOD a ostatní agendy, které jsou přímo podřízeny vedoucímu odboru.
Odbor poskytuje informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, včetně vydávání rozhodnutí o odmítnutí nebo částečném odmítnutí.

Společné činnosti odboru

Dotace z Grantového fondu města

- zajišťuje agendu dotací z Grantového fondu města, oblasti č. 4, přijímá žádosti o dotace od poskytovatelů sociálních služeb, vypracovává stanovisko pro vedoucí odboru a plní další úkoly s agendou spojené včetně předběžné a průběžné veřejnosprávní kontroly u žadatelů o dotaci nebo u příjemců dotace, která jim byla poskytnuta
- zveřejňování smluv v registru

Funkce zřizovatele

Odbor plní funkci města jako zřizovatele u příspěvkových organizací:

Pečovatelská služba okresu Benešov, příspěvková organizace

Z tohoto titulu vykonává:

- administraci zřizovací listiny a statutu
- ve spolupráci s OEFŘ administraci smluv o výpůjčce majetku města
- návrhy na zápisy nebo změny do veřejného rejstříku (obchodní rejstřík)
- s ředitelem PO přípravu tvorby rozpočtu na příslušný rok
- spolupráci s OEFŘ při tvorbě rozpočtu PO


a) Oddělení sociálně právní ochrany dětí (jeho činnost je řízena zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše v platném znění), vykonává:   

- funkci opatrovníka a poručníka nezletilých dětí
- hájí zájmy nezletilých dětí
- funkci kolizního opatrovníka a účastníka řízení u soudu a u notáře
- sociální šetření a terénní sociální práci
- provádí dohled nad nezletilými dětmi, a sleduje i dodržování ostatních výchovných opatření, která stanovil soud, či orgán sociálně-právní ochrany dětí
- poskytuje poradenství manželům, rodičům, dětem i těhotným ženám při řešení jejich osobních, rodinných a sociálních problémů.
- poskytuje poradenství rodičům, osobám odpovědným za výchovu dítěte, dětem i těhotným ženám při řešení jejich osobních, rodinných a sociálních problémů.
- poskytuje sociálně- právní poradenství
- podílí se na zprostředkování náhradní rodinné péče a sleduje vývoj dětí v náhradní rodinné péči.
- navrhuje soudu nařízení ústavní výchovy, omezení či zbavení rodičovské zodpovědnosti, výchovná opatření a vydání předběžného opatření
sleduje dodržování práv dítěte v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a provádí návštěvy v těchto zařízeních.

Plní funkci sociálního kurátora pro mládež:

- dodává kvalifikované zprávy k osobám nezletilým a mladistvým, které se dopustily trestního jednání
- zúčastňuje se úkonů v přípravném řízení
- zúčastňuje se hlavního líčení a veřejného zasedání u soudu v trestních věcech mladistvých a nezletilých, kde aktivně využívá svá práva daná zákony, včetně opravných prostředků
- zajišťuje sociálně právní poradenství
- zprostředkovává pomoc odborných pracovišť, spolupracuje se zařízeními ústavní a ochranné výchovy a s ústavy pro výkon vazby i výkon trestu a navštěvují děti, kterým byla nařízena ústavní či ochranná výchova
- navrhuje soudu nařízení ochranné a ústavní výchovy či předběžného opatření, dále podává podněty k nařízení výchovných opatření
- provádějí výchovná opatření u obtížně vychovatelných dětí a sledují jejich účinnost, účastní se přestupkových řízení vedených proti mladistvým

b) agenda sociální péče a sociální prevence

- provádí rozhodující činnosti při ustanovení zvláštního příjemce důchodového pojištění a provádí kontrolu plnění povinností zvláštního příjemce
- vykonává funkci veřejného opatrovníka osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům nebo osobám, kterým byla způsobilost k právním úkonům omezena, kde soud ustanovil veřejným opatrovníkem podle § 471 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, město Benešov.
- zajišťuje agendu evidence žadatelů o byt v domě s pečovatelskou službou, vypracovává nájemní smlouvy a podílí se na procesu hodnocení žádostí
- eviduje a vydává recepty a žádanky na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II
- účastní se přestupkového řízení na úseku zdravotnictví
- zajišťuje agendu sociální pohřbívání
-na základě pověření starostou města uzavírá smlouvy za osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce dle § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb. a plní úkony s tím spojené
- vykonává sociální šetření a vypracovává analýzu sociální situace klienta a jeho nejbližšího sociální okolí za účelem poskytnutí co nejúčinnější pomoci
- posuzuje zabezpečení potřeb u osob v terénu (sociální šetření a depistáže), využívá metody sociální práce vedoucí k prevenci sociálního vyloučení
- poskytuje komplexní poradenství v sociální oblasti zaměřené na řešení problémů, i ve finanční gramotnosti osob, které jsou ohroženy příjmovou nedostatečností
- spolupracuje s Úřadem práce ve věci sociálních dávek, kde poskytuje podklady pro poskytnutí dávky v hmotné nouzi
- podílí se na spolupráci, součinnosti a koordinaci subjektů v rámci poskytování dávek a následné kontroly využívání dávek ze všech systémů sociálního zabezpečení, v rámci jejich provázání a dosažení účelu dávek
- vykonává funkci sociálního kurátora: na požádání osob ve výkonu vazby či výkonu trestu odnětí svobody je navštěvuje ve věznicích a napomáhá jim při řešení jejich životních sociálních situacích, provází osoby celým trestním řízením. Sociální práce se zaměřuje na sociální začlenění osob ve výkonu trestu odnětí svobody, a to zejména v době před jejich propuštěním

      Plánování sociální služeb a prevence kriminality   

- koordinuje a tvoří (aktualizuje) střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, metodou komunitního plánování
- tvoří a aktualizuje adresáře poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb
- mapuje potřeby občanů v rámci vymezené lokality pro nastavení a realizaci plánování rozvoje sociálních služeb – depistáž
- identifikuje potřeby sociálních služeb v rámci území – podílí se na vytváření sítě služeb a na ošetření sociálních situací v rámci komunitního plánování
- spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje
- spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje a k síti se vyjadřuje
- koordinuje, tvoří a naplňuje plán protidrogové prevence a následné akční plány na jednotlivé roky
- podílí se na tvorbě a realizaci protidrogové politiky v regionu a plní úkoly spojené s funkcí protidrogového koordinátora
- koordinuje, tvoří a naplňuje plán prevence kriminality a následné akční plány na jednotlivé roky
- podílí se na tvorbě a realizaci prevence kriminality v regionu a plní úkoly spojené s funkcí manažera prevence kriminality

Plní funkci města jako zřizovatele u příspěvkových organizací:
o Pečovatelská služba okresu Benešov, příspěvková organizace

Z tohoto titulu vykonává:

- administraci zřizovací listiny a statutu
- ve spolupráci s OF administraci smluv o výpůjčce majetku města
- návrhy na zápisy nebo změny do veřejného rejstříku
- s řediteli přípravu tvorby rozpočtu na příslušný rok
- spolupráci s OF při tvorbě rozpočtu PO, finanční vypořádání
- celoroční průběžná kontrola plnění závazných ukazatelů rozpočtu a kontrola inventur
- platové výměry a návrhy odměn pro ředitele PO

Odbor poskytuje informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, včetně vydávání rozhodnutí o odmítnutí nebo částečném odmítnutí.

Přehled základních právních předpisů ve vztahu k odboru sociálních věcí a zdravotnictví:
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č.  40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpis
zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů                                        

zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
metodický pokyn MŠMT č.j. 10 194/2002 ze dne 11.03.2002 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
závazný pokyn policejního prezidenta č. 167 ze dne 30.12.2010 o činnosti na úseku mládeže
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Město > Městský úřad > Odbory MěÚ > Odbor sociálních věcí a zdravotnictví > Působnost - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


 

Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Benešov

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2016   Benešov všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém