Znak města Benešov (odkaz na titulní stránku) 

Benešov - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Působnost - Odbor rozvoje města a správy majetku

 
 
 


   

Agenda byty a prostory určené k podnikání


 Prostory určené k podnikání

 • vedení evidence nemovitostí, aktualizace údajů
 • vedení evidence žádostí o pronájem prostor určených k podnikání
 • zajišťování zveřejňování záměru města pronajmout či poskytnout jako výpůjčku nemovitý majetek města dle § 39 zák.
  o obcích
 • zajištění provedení nabídkových řízení na pronájem prostor určených k podnikání
 • příprava materiálů pro Radu města a Zastupitelstvo města
 • příprava materiálů pro Poradu vedení
 • zpracování analýz týkajících se prostor určených k podnikání
 • jednání týkající se hospodaření s prostorami určenými k podnikání dle platných právních předpisů a směrnic s tím souvisejících
 • příprava splátkových kalendářů neplatičů nájemného
 • vypracování nájemních smluv na prostory určené k podnikání
 • vypracování dohod o ukončení nájemních smluv
 • vypracování výpůjčních smluv
 • vypracování dodatků k nájemním smlouvám
 • pronájem nebytových prostor v majetku města
 • kontrola plateb jistot (kaucí)
 • kontrola hrazení nájemného a služeb z prostor určených k podnikání
 • vyřizování všech stížností a připomínek týkající se prostor určených k podnikání
 • kontrola pronajímaných nemovitostí
 • předávání a přejímání prostor určených k podnikání v majetku města
 • spolupráce s OID při opravách a investicích do prostor určených k podnikání
 • kontrola rozpočtu, evidence faktur a účetních sestav
 • komunikace s klienty
 • příprava materiálů sloužících jako podklad pro soudní jednání, která se týkají prostor určených k podnikání 

 

Bytové hospodářství 
 • výkon technické správy bytového fondu města
 • plánování oprav a investičních akcí v oblasti bytového hospodářství

 

Byty

 • zajištění agendy nájemních vztahů k bytům
 • zajišťování přímého styku s nájemci bytů, další práce spojené se správou bytového fondu - prohlídky, přejímání, předávání bytů
 • sledování termínů platnosti nájemních smluv na byty na dobu určitou, agenda spojená s jejich prodlužováním
 • návrhy na zrušení trvalého pobytu
 • agenda evidence dlužného nájemného
 • vypracování nájemních smluv (uzavírání, dohody o ukončení, dodatky)
 • příprava podkladů a následné zpracování návrhů z bytové komise (přechody nájmů)
 • příprava nabídkového řízení na uzavírání nájemných smluv na byty v souladu s Pravidly pro přidělování bytů v majetku města (zveřejnění, Bytová komise, RM, kauce)
 • inventura zaplacených a navrácených kaucí
 • zpracování materiálů a podkladů pro jednání Rady města a Zastupitelstva města, do porady vedení
 • návrh na zahájení řízení o vyklizení bytu (souhrnná agenda)
 • výpovědi z nájmu bytu (souhrnná agenda)
 • návrh na výkon rozhodnutí soudu (exekuce, účast při exekucích)
 • návrh na splátkový kalendář na dlužné nájemné
 • návrh na splátkový kalendář na úhradu poplatku z prodlení
 • návrh na zahájení řízení o zaplacení dlužné částky
 • komunikace s nájemníky, řešení stížností
 • místní šetření, předávání, přejímání bytů, komunikace s OID
 • agenda měsíčních předpisů nájemného a služeb pro byty a DPS
 • vedení evidence (nastěhování, odstěhování nájemce, zařizovací předměty)
 • evidence záloh služeb v prostorech určených k podnikání
 • úhrada předpisů SIPO
 • komunikace s nájemníky
 • roční vyúčtování služeb byty
 • roční vyúčtování služeb prostor určených k podnikání v bytových domech a č.p. 614
 • reklamační řízení
 • vyhodnocování a sledování dlužníků (upomínky, splátkové kalendáře)
 • příprava podkladů pro rozpočet, průběžná kontrola čerpání rozpočtu bytové zprávy
 • domovníci – komunikace, organizace
 • jednání s organizacemi provádějícími dodávky energetických a spotřebních médií do bytových domů a prostor určených k podnikání, evidence a následné rozúčtování nákladů těchto dodávek

   

Majetek - pozemky
 • příprava materiálů pro Radu města a Zastupitelstvo města)
 • příprava podkladů pro uzavírání smluv o převodu nemovitostí (zajišťování geometrických plánů, znaleckých posudků, mapových podkladů)
 • vypracování smluv o převodu majetku, jejich projednání a zajištění uzavření a podání na katastrální úřad + následné podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 
 • vypracování nájemních smluv
 • vypracování kupních smluv
 • vypracování smluv o výpůjčce
 • kontrola plateb jistot (kaucí)
 • pronájem vývěsních skříněk
 • pronájem reklamních ploch
 • restituční řízení pozemků
 • spolupráce s komisemi místních samospráv v osadách
 • provádění místních šetření týkajících se pozemků
 • příprava materiálů pro Poradu vedení města
 • kontrola rozpočtu, evidence faktur a účetních sestav
 
Investice města  
 • příprava podkladů pro plánování investičních akcí 
 • sestavování plánů investic města 
 • stavební příprava investičních akcí 
 • příprava a organizace výběrových řízení 
 • zajišťování  vlastní realizace investičních akcí 
 • výkon technického dozoru investora 
 • kontrola a přejímka investičních akcí 
 • příprava podkladů pro zařazení investičních akcí do majetku města  
 • příprava plánovacích smluv 

Správa majetku města 
 • příprava podkladů pro plánování oprav
 • sestavování plánů oprav  po jednotlivých oblastech činnosti
 • stavební příprava oprav 
 • příprava a organizace výběrových řízení 
 • zajišťování vlastní realizace oprav 
 • kontrola a přejímka oprav 
 • příprava podkladů pro vedení majetkové evidence
 • výkon správy majetku 
 • vedení pasportů majetku po jednotlivých oblastech
 • zastupování města v územních a stavebních řízeních 
 • správa budov ve vlastnictví města 
 
Osadní výbory
 • zajišťování komunikace s osadními výbory 
 • sestavování požadavků osadních výborů 
 • zajišťování oprav a investičních akcí v osadách

Ostatní
 • příprava podkladů pro likvidaci škodních událostí 
 • evidence škodních událostí
 • zajišťování jejich likvidace 

 

Dotace
 • spolupráce s externími agenturami při přípravě a zpracování žádostí o dotace
 • řízení projektů po přijetí dotace
 • zajišťování komunikace se subjekty veřejné správy v oblasti dotací (ministerstva, krajský úřad atp.) 
         

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Město > Městský úřad > Odbory MěÚ > Odbor rozvoje města a správy majetku > Působnost - Odbor rozvoje města a správy majetku

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


 

Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Benešov

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2016   Benešov všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém