Znak města Benešov (odkaz na titulní stránku) 

Benešov - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Působnost - Odbor obecní živnostenský úřad

 
 
 
Oblast registrace

Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, týkající se koncesovaných živností, živností ohlašovacích řemeslných, vázaných a volných.
 • provádí aktualizaci u již evidovaných podnikatelů (přerušení živnosti, ohlášení a ukončení činnosti v provozovně apod.)
 • vydává fyzickým a právnickým osobám nová a změnová živnostenská oprávnění – výpisy
 • rozhoduje o žádostech o koncesi a změnách údajů uvedených v žádostech o koncesi
 • vydává živnostenská oprávnění ke koncesovaným živnostem
 • žádá o stanoviska pro vydání rozhodnutí a živnostenského oprávnění koncesované živnosti u příslušných orgánů státní správy
 • spolupracuje s ostatními příslušnými orgány státní správy (FÚ, OSSZ, ÚP a ČSÚ)
 • zapisuje do živnostenského rejstříku provozovny, zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
 • přiděluje provozovnám identifikační číslo provozovny
 • provádí zánik živnostenských oprávnění
 • rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění na žádost podnikatele
 • vyřizuje žádosti o výpis ze živnostenského rejstříku a vydává výpisy z živnostenského rejstříku
 • účastní se kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných
 • provádí archivaci spisových materiálů podnikatelů
 • poskytuje informace žadatelům v souladu s příslušnými právními normami
 • vydává osvědčení dle živnostenského zákona a opisy, příp. stejnopisy živnostenských oprávnění
 • vkládá údaje a provádí aktualizace v živnostenském rejstříku
 • provádí uznávání odborné kvalifikace podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků EU, ve znění pozdějších předpisů
 • provádí transformace živností v souladu s legislativními změnami
 •  zajišťuje na vyžádání nebo pro potřeby pracoviště v rámci povolovací a dozorové činnosti výměnu informací prostřednictvím IS IMI mezi státy EHP pro služby v rozsahu zákona o volném pohybu služebOblast správního řízení

 • vede správní řízení a vydává správní rozhodnutí ve věci sankčního zrušení nebo pozastavení živnostenského oprávnění při porušování podmínek stanovených živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy (ztráta bezúhonnosti, zrušení konkursu apod.)
 • ukládá pokuty ve správním řízení za porušení povinností stanovených živnostenským zákonem
 • rozhoduje o přestupcích a jiných správních deliktech ve věcech svěřených do působnosti živnostenského úřadu


Oblast kontroly

 • provádí kontrolu podnikatelů, kteří mají v územním obvodu ŽÚ živnost koncesovanou, řemeslnou, vázanou nebo volnou – dodržování podmínek předepsaných živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání
 • ukládá pokuty za porušení povinností stanovených živnostenským zákonem v blokovém řízení,
 • provádí kontrolu podnikatelů, kteří mají v územním obvodu ŽÚ ohlášenou provozovnu a místo podnikání
 • vykonává kontrolní činnost a provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a ukládá sankce za nedodržení zákona
 • spolupracuje s dozorovými orgány (ČOI, SZPI, HS, OIBP, cizinecká policie, veterinární správa)
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty na úseku živnostenského podnikání
 • vkládá údaje o kontrolní činnosti do živnostenského rejstříku


Oblast evidence zemědělských podnikatelů

 • provádí činnosti stanovené dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • vydává nová a změnová „Osvědčení“ pro zemědělské podnikání
 • provádí evidenci a vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
 • provádí kontroly fyzických a právnických osob provozujících zemědělskou výrobu a ukládání pokut ve správním řízení podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • předává data do centrálního registru


Centrální registrační adresa

 • zabezpečuje agendu centrálního registračního místa
 • žádá Rejstřík trestů o vydání výpisu v elektronické podobě
 • předává příslušnému správci daně, orgánu sociálního zabezpečení, úřadu práce a příslušné zdravotní pojišťovně získané údaje, které fyzická nebo právnická osoba společně s ohlášením nebo žádostí podala na živnostenském úřadu
 • přiděluje ohlašovateli a žadateli o koncesi jeho identifikační číslo, pokud nebylo dosud přiděleno
 • poskytuje podnikateli základní informace, které mu nabízí JRF (jednotný registrační formulář ohledně FÚ, OSSZ, ÚP a zdravotních pojišťoven)


Bezplatné poradenské dny České obchodní inspekce
 • na základě dohody s Českou obchodní inspekcí Praha zajišťuje poradenské dny České obchodní inspekce, a to každou 1. středu v měsíci od 09:00 - 12:00


Přehled základních právních předpisů ve vztahu k odboru živnostenskému:
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Město > Městský úřad > Odbory MěÚ > Odbor obecní živnostenský úřad > Působnost - Odbor obecní živnostenský úřad

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


 

Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Benešov

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2016   Benešov všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém