Znak města Benešov (odkaz na titulní stránku) 

Benešov - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Působnost - Odbor ekonomiky a finančního řízení

 
 
 
Působnost finančního úseku

Účetnictví města

 • vedení účetní agendy dle příslušných právních předpisů
 • zpracování a úhrady došlých faktur, vystavování faktur
 • evidence dodavatelských smluv a objednávek
 • spolupráce s auditorem
 • spolupráce s daňovým poradcem - příprava podkladů pro podání daňových přiznání k dani z příjmu a DPH
 • kontrola plnění směrnice o finanční kontrole


Rozpočet
 • sestavování rozpočtu
 • příprava rozpočtových opatření
 • vyhodnocení plnění rozpočtu
 • sestavení závěrečného účtu


Příspěvkové organizace
 • projednávání rozpočtů jednotlivých PO
 • kontrola hospodaření, metodická pomoc při vedení účetnictví
 • předkládání návrhů Radě města jako zřizovateli PO ve finančních záležitostech


Místní poplatky
 • předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 6 odst.1 a 2 zákona číslo 565/1990 Sb., zákona o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a další stanoví příslušné obecně závazné vyhlášky města Benešov o jednotlivých místních poplatcích, v platném znění. Např. ze psa, z ubytovací kapacity, za lázeňský nebo rekreační pobyt, z komunálního odpadu (od 1.7.2008)
 • spolupráce na aktualizacích OZV o místních poplatcích


Provoz VHP
 • vedení správního řízení o povolení provozu VHP
 • evidence správních poplatků, odvodu z výtěžků
 • kontrola provozoven s VHP


Fond rozvoje bydlení
 • uzavírání smluv o půjčkách
 • kontrola a evidence splátek


Evidence nájmů z pozemků, kontrola plnění nájemních smluv, upomínání poplatků

 • evidence plateb, kontrola plnění nájemních smluv, upomínání nedoplatků


Sociální fond zaměstnanců

 • příprava rozpočtu fondu, kontrola čerpání
 • evidence splátek půjček
 • objednávání dárkových poukazů pro zaměstnance
 • objednávání, evidence a vydávání stravenek zaměstnancům

 

   

 Pohledávky, právní servis

 • vymáhání poplatků a uložených pokut daňovou exekucí vlastní činností dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • vymáhání pohledávek za pomoci externích subjektů (spolupráce se soudními exekutory - exekutorskými úřady)
 • zastupování města Benešov v řízení před soudy ve věcech pohledávek vzniklých z titulu nezaplaceného nájmu z bytu nebo prostor určených k podnikání a služeb spojených s nájmem bytu nebo nebytového prostoru, a ve věcech vyklízení
 • v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb. daňový řád , v platném znění rozhoduje o povolení splátek z titulu pohledávek vzniklých z přenesené působnosti na žádost dlužníka
 • příprava smluv (např. smlouvy o nájmu bytu, smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání, smlouvy nájmu pozemků, smlouvy o výpůjčce), které jsou obsahově v kompetenci OOEFŘ
 • zpracování návrhů žalob k soudu
 • zpracování přihlášek pohledávek dlužníků do insolvenčního řízení


-     
Přehled základních právních předpisů ve vztahu k OEFŘ:

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění
zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, v platném znění
zákon č. 634/2004 sb., o správních poplatcích, v platném znění
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění
zákon č. 256/2012 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění
vyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, v platném znění
vyhláška č. 257/2013 Sb., katastrální vyhláška
výměr MF č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami – ceny služeb spojených s užíváním nájemního bytu se opět zařazují mezi ceny regulované dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů
vyhláška MMR č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele
zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v p latném znění
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,v platném znění
vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění
zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Město > Městský úřad > Odbory MěÚ > Odbor ekonomiky a finančního řízení > Působnost - Odbor ekonomiky a finančního řízení

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


 

Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Benešov

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2016   Benešov všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém