Znak města Benešov (odkaz na titulní stránku) 

Benešov - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Jednací řád Zastupitelstva města Benešov

 

 
 


M Ě S T O  B E N E Š O V
Vnitřní předpis č. 32/2015
Jednací řád Zastupitelstva města Benešov


Zastupitelstvo města Benešov (dále také jen „zastupitelstvo“) se na svém zasedání dne 14.12.2015 usneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“) na tomto svém jednacím řádu:


I. Obecná ustanovení


čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Jednací řád zastupitelstva upravuje zejména přípravu, svolání, průběh a pravidla jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva, jakož i další věci, související s jeho zasedáním.
2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popřípadě o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.

čl. 2
Pravomoci zastupitelstva

1) Zastupitelstvo rozhoduje zásadně v samostatné působnosti, a to ve věcech, které mu jsou vyhrazeny zákonem o obcích, případně dalšími zákony.
2) Zastupitelstvo si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené jinému orgánu obce.


II. Práva a povinnosti člena zastupitelstva


čl. 3
Dotazy, připomínky a podněty (interpelace) členů zastupitelstva, právo na informace

1) Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu, její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které město založilo nebo zřídilo (§ 82 písm. b) zákona o obcích) a požadovat od nich vysvětlení, pokud jejich poskytnutí nebrání další zákony.
2) Na jednoduché dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. V ostatních případech, kdy obsah dotazu nebo připomínky vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, odpoví dotazovaný tazateli písemně, nejdéle však do 30 kalendářních dnů.
3) Zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá rada zastupitelstvu na jeho následujícím řádném zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo.
4) Vznesené dotazy a připomínky na jednání zastupitelstva se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u městského úřadu.

čl. 4
Právo člena zastupitelstva na informace

1) Členové zastupitelstva mají právo požadovat od zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které město založilo nebo zřídilo, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce (§ 82 písm. c) zákona o obcích), informace musí být poskytnuta do 30 dnů.
2) Člen zastupitelstva žádost o informaci podá u vedení města (starosta, místostarostové, tajemnice, dále jen „kontaktní osoby“) písemně tak, aby nebylo pochyb o tom, kdo o informaci žádá, o jakou informaci jde, čeho se týká a od koho je žádána. Kontaktní osoba žádost předá neprodleně k vyřízení prostřednictvím vedoucího odboru konkrétnímu zaměstnanci města zařazenému do městského úřadu, který informaci písemně poskytne nejpozději do 30 dnů od podání žádosti o informaci.
3) Jestliže informace nemůže být poskytnuta, protože se netýká výkonu funkce člena zastupitelstva, který o ni požádal (např. z toho důvodu, že se týká věci v přenesené působnosti nebo informace utajované podle zvláštních předpisů), je o tom žadatel neprodleně písemně vyrozuměn prostřednictvím kontaktní osoby.
4) Pokud požádá člen zastupitelstva kontaktní osobu o informaci ústně, bude poskytnuta rovněž ústně, následně písemně tehdy, pokud o to člen zastupitelstva požádá nebo pokud to její rozsah a charakter vyžaduje, nejpozději však do 30 dnů od podání žádosti o informaci. Ústně bude informace poskytnuta na schůzce, která se uskuteční nejméně 3 pracovní dny po podání žádosti a zúčastní se jí žadatel, kontaktní osoba, příslušný vedoucí odboru a zaměstnanec města zařazený do městského úřadu, po kterém je informace požadována. O průběhu schůzky se pořídí zápis.
5) Jestliže informace nemůže být poskytnuta, protože se netýká výkonu funkce člena zastupitelstva, který o ni požádal (např. z toho důvodu, že se týká věci v přenesené působnosti nebo informace utajované podle zvláštních předpisů), je o tom žadatel na schůzce vyrozuměn a tato skutečnost se uvede v zápise.
6) V pochybnostech rozhoduje starosta města. Zastupitel má možnost se obrátit na Ministerstvo vnitra, aby v rámci své dozorové pravomoci takové rozhodnutí zrušilo.

čl. 5
Další povinnosti členů zastupitelstva

1) Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech města mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán města (§ 83 odst. 2 zákona o obcích).
2) Člen zastupitelstva, který je veřejným funkcionářem ve smyslu zákona o střetu zájmů, je povinen při jednání zastupitelstva oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Oznámení se podává ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání (§ 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů).
3) Člen zastupitelstva nebo jeho náhradník, který byl v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích delegován jako zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti, v níž má město majetkovou účast:
a) předloží radě prostřednictvím městského úřadu před konáním valné hromady program valné hromady,
b) je oprávněn jednat na valné hromadě za město v rámci zmocnění uděleného mu radou,
c) podá bez zbytečného odkladu radě prostřednictvím městského úřadu písemnou informaci o průběhu jednání valné hromady a přijatých rozhodnutích a předá radě zápis, popř. kopii zápisu z valné hromady.


III. Příprava zasedání zastupitelstva


čl. 6
Svolání zasedání zastupitelstva

1) Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce (§ 92 odst. 1 zákona o obcích) v územním obvodu města. Zasedání zastupitelstva se konají v termínech podle plánu a svolává je starosta, a to nejpozději 7 dnů přede dnem jednání.
2) Zasedání zastupitelstva jsou veřejná (§ 93 odst. 2 zákona o obcích).
3) Městský úřad Benešov (dále také jen „městský úřad“) zveřejní informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva vždy nejméně 7 dnů předem na úřední desce města Benešov (dále také jen „město“) případně též jiným vhodným způsobem v místě obvyklým. (§ 93 odst. 1 zákona o obcích).
4) Plán řádných zasedání zastupitelstva předkládá starosta na vědomí zpravidla na celé pololetí dopředu vždy na předposledním zasedání předchozího pololetí.
5) Požádá-li o to alespoň 1/3 členů zastupitelstva, hejtman kraje nebo v zákonem stanoveném případě ředitel krajského úřadu, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena městskému úřadu Benešov (§ 92 odst. 1 zákona o obcích a § 55 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
6) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva podle odst. 1 nebo odst. 5, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva (§ 92 odst. 2 zákona o obcích).
7) Starosta může svolat zasedání zastupitelstva také na základě předchozího usnesení zastupitelstva nebo rady k projednání naléhavých záležitostí. Dále může svolat zasedání ke slavnostním příležitostem.

čl. 7
Příprava zasedání zastupitelstva

1) Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje starosta (svolavatel), (§ 103 odst. 5 zákona o obcích) podle programu navrženého radou.
2) Návrhy a podklady pro zasedání zastupitelstva připravuje rada města Benešov (dále také jen „rada“), (§ 102 odst. 1 zákona o obcích). Rada zejména:
a) stanoví dobu a místo jednání,
b) stanoví odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů,
c) stanoví způsob projednání materiálů a návrhů na opatření.
3) Návrhy členů zastupitelstva, rady a výborů (dále také jen „navrhovatel“) se předkládají podle obsahu buď ústně na zasedání zastupitelstva, nebo písemně. Písemné materiály určené pro jednání zastupitelstva předkládá navrhovatel v elektronické podobě prostřednictvím městského úřadu tak, aby mohly být elektronicky odeslány nejpozději 7 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva jeho členům.
4) Ve výjimečných a odůvodněných případech mohou být materiály předloženy členům zastupitelstva v kratším termínu, popř. v den zasedání zastupitelstva. V tomto případě podá odůvodnění členům zastupitelstva rada a v průběhu zasedání bude poskytnut dostatečný čas k jejich prostudování.
5) Materiály pro zasedání zastupitelstva jsou vyhotovovány ve standardizované podobě a obsahují:
a) název materiálu a označení, pro které zasedání je materiál určen,
b) údaje o předchozím projednání,
c) označení navrhovatele, resp. předkladatele a zpracovatele,
d) důvodovou zprávu,
e) návrh usnesení,
f) termín splnění.
6) Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:
a) zhodnocení dosavadního stavu,
b) rozbor příčin nedostatků,
c) navrhovaná opatření (včetně odůvodnění),
d) ekonomický dopad, pokud budou navrhovaná opatření přijata,
e) seznam příloh.
7) Předkládané materiály musí být navrhovatelem zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva projednávanou problematiku posoudit komplexně a přijmout účinná opatření.

čl. 8
Program zasedání zastupitelstva

1) Právo předkládat návrhy zastupitelstvu k projednání mají jeho členové, rada a výbory (§ 94 odst. 1 zákona o obcích).
2) Program zasedání zastupitelstva navrhuje rada.
3) Předkladatel materiálu může materiál stáhnout z návrhu programu zasedání zastupitelstva, a to až do okamžiku schválení programu. Po schválení programu tak může učinit jedině se souhlasem zastupitelstva.
4) Návrh programu zasedání zastupitelstvu předkládá starosta (předsedající) ke schválení v zahajovací části zasedání zastupitelstva. Na zasedání zastupitelstva může být jednáno pouze o věcech, které jsou součástí navrženého programu. O zařazení nového bodu v průběhu zasedání rozhodne zastupitelstvo (§ 94 odst. 2 zákona o obcích). O programu zasedání či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním.
5) Požádá-li o to písemně člen zastupitelstva, projedná se zařazení jím požadovaného bodu při rozhodování o programu na nejbližším zasedání zastupitelstva. Nevyhoví-li zastupitelstvo, musí tomuto navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu.

 

IV. Průběh zasedání zastupitelstva

čl. 9
Účast členů zastupitelstva na zasedání

1) Členové zastupitelstva jsou povinni zúčastňovat se každého zasedání zastupitelstva (§ 83 odst. 1 zákona o obcích), jinak jsou povinni se písemně omluvit starostovi s uvedením důvodu. Rovněž pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.
2) Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva podpisem do listiny přítomných.
3) Pokud by při projednávání a rozhodování o určité záležitosti mohlo u některého z členů zastupitelstva dojít ke střetu zájmů, je to tento člen před zahájením příslušného jednání povinen oznámit.

čl. 10
Zahájení zasedání

1) Zasedání zastupitelstva řídí starosta nebo v jeho nepřítomnosti jeden z místostarostů (předsedající), (§ 103 odst. 5 zákona o obcích).
2) Zasedání zastupitelstva zahajuje starosta (předsedající). Není-li při zahájení zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a nesejde-li se tato většina do 30 minut od plánovaného zahájení, ukončí starosta (předsedající) zasedání a svolá náhradní zasedání zastupitelstva k témuž programu, a to do 15 dnů od jeho konání (nebo k programu zbývajícímu, pokud během jednání zastupitelstva přestala být přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva), (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
3) Starosta (předsedající) řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání, a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.
4) V zahajovací části zasedání zastupitelstva starosta (předsedající) prohlásí, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva a navrhne ke schválení program jednání.
5) Starosta (předsedající) upozorní přítomné osoby na skutečnost, že o průběhu zasedání je pořizován městem Benešov pro účely pořízení zápisu a informování široké veřejnosti zvukový záznam, a že tento záznam bude zveřejňován na webových stránkách města Benešov.
6) Starosta (předsedající) dále přítomné osoby poučí o tom, že mají právo na odstranění svých osobních údajů z pořízeného záznamu a dále o možnosti podat proti takovému zpracování jejich osobních údajů správci žádost o vysvětlení nebo žádost o odstranění vzniklého stavu podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
7) Dále starosta (předsedající) vyzve přítomné osoby ke sdělení, zda někdo hodlá o průběhu zasedání pořizovat zvukový a/nebo obrazový záznam.
8) Poté starosta (předsedající) sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání a případně jaké námitky byly proti němu podány. Zápis, proti němuž námitky nebyly podány, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření dvou ověřovatelů na svém nejbližším zasedání (§ 95 odst. 2 zákona o obcích). Do zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva je možno na požádání u tajemníka městského úřadu během zasedání nahlédnout.
9) Starosta (předsedající) organizuje volbu tříčlenné návrhové komise a navrhuje dva členy zastupitelstva, které zastupitelstvo hlasováním určí za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání.
10) Návrhová komise sleduje průběh zasedání zastupitelstva a přijímá návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení a návrhy nových usnesení.

čl. 11
Rozprava

1) Rozprava probíhá ke každému bodu programu zvlášť. Po skončení rozpravy k jednotlivému bodu následuje hlasování zastupitelstva. Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva stisknutím tlačítka v průběhu jednání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do rozpravy musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, příp. tajemníkovi městského úřadu, pokud namítá nedodržení platných právních předpisů nebo jednacího řádu.
2) Úvodní slovo k bodům programu zasedání přednese navrhovatel (je-li navrhovatelem kolektivní orgán nebo skupina členů zastupitelstva, pak jejich zástupce). K podání vysvětlení nebo upřesnění předkládaného materiálu, popř. zodpovězení dotazu, podnětu či připomínky, udělí starosta (předsedající) také slovo zaměstnanci města, zpravidla vedoucímu příslušného odboru městského úřadu, zástupci výboru zastupitelstva nebo komise rady, popřípadě zástupci právnické osoby, kterou město založilo nebo zřídilo.
3) Starosta předkládá zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení rady v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon byl starostou pozastaven pro nesprávnost. Je povinen předkládaný návrh zdůvodnit. Zastupitelstvo rozhodne o pozastaveném usnesení rady hlasováním (§ 84 odst. 5, § 105 zákona o obcích).
4) Zastupitelstvo může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu.
5) Starosta (předsedající) udělí slovo všem přihlášeným členům zastupitelstva a tajemníkovi městského úřadu v pořadí, v jakém se přihlásili. Do rozpravy se mohou členové zastupitelstva přihlásit pouze do konce rozpravy.
6) Pokud se do rozpravy přihlásí občan města (§ 16 odst. 1 zákona o obcích), který není členem zastupitelstva nebo fyzická osoba, která dosáhla 18 let a vlastní na území města Benešov nemovitou věc (§ 16 odst. 3 zákona o obcích), vhodným způsobem prokáží tyto skutečnosti, které je opravňují v souladu s jednacím řádem vyjádřit své stanovisko k projednávané věci (§ 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích). O udělení slova pro tyto osoby rozhoduje starosta (předsedající) nebo jiný člen zastupitelstva, který projednávanou věc předkládal.
7) Stejné oprávnění má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.
8) Přihlásí-li se do rozpravy osoba odlišná od osob vyjmenovaných v předchozích dvou odstavcích, rozhoduje o udělení slova pro ni zastupitelstvo. Přihlásí-li se do rozpravy zaměstnanec města Benešov zařazený do Městského úřadu Benešov nebo pracovník orgánu státní správy, jehož působnost se vztahuje na území města Benešov, bude mu slovo uděleno s omezením, že bude hovořit o dané problematice z pozice svého profesionálního zařazení.
9) Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje musí mu být uděleno (§ 93 odst. 3 zákona o obcích).
10) Nikdo, komu nebylo uděleno slovo, se ho nemůže ujmout.
11) Omezující opatření:
a) -doba vystoupení v rozpravě se omezuje u předkladatele maximálně na 10 minut, a u ostatních rozpravujících na maximálně 3 minuty,
- technické poznámky se omezují maximálně na 2 minuty,
b) zastupitelstvo se může dle průběhu jednání usnést, že prostor pro všeobecnou rozpravu se omezuje na dobu 30 minut.
12) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva, o takovém návrhu se hlasuje bez rozpravy.

čl. 12
Příprava usnesení zastupitelstva

1) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv a návrhů projednávaných tímto orgánem a z rozpravy členů zastupitelstva.
2) Zastupitelstvo přijímá usnesení k jednotlivým projednávaným návrhům.
3) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a úkoly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s uvedení termínu či lhůty ke splnění.
4) Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti, stanoví-li tak zákon, starostovi a jiným členům zastupitelstva, radě, výborům, městskému úřadu, popř. zástupci právnické osoby, kterou město založilo nebo zřídilo.
5) Výpisy z usnesení zastupitelstva a obecně závazné vyhlášky zastupitelstva podepisuje starosta spolu s jedním místostarostou.
6) Usnesení zastupitelstva se zveřejňují a rozšiřují takto:
a) usnesení jsou součástí zápisu, který je uložen k nahlédnutí v budově městského úřadu,
b) zveřejněním „informativního záznamu ze zasedání“ na úřední desce městského úřadu a na  internetových stránkách města,
c) výpisy z usnesení zastupitelstva pořizuje kancelář starosty ve lhůtě do 14 dnů od zasedání a předají se příslušným odborům městského úřadu, příp. právnickým nebo fyzickým osobám, jichž se projednávaná záležitost týkala.

čl. 13
Hlasování o usneseních zastupitelstva

1) Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
2) Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva (§ 87 zákona o obcích).
Hlasování o návrzích

3) Po ukončení rozpravy oznámí návrhová komise, v jakém pořadí se bude o návrzích hlasovat.
4) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá starosta (předsedající) hlasovat nejprve o těchto změnách. Pozměňující návrhy musí být předány předsedajícímu písemně. Pokud ve výjimečném případě nebude pozměňovací návrh podán písemně, starosta (předsedající) před hlasováním zopakuje přesné znění návrhu. Pozměňujícím návrhem se rozumí: částečně pozměňující návrh, doplňující návrh nebo protinávrh.
5) O pozměňujících návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předkládány. Je-li pozměňující návrh přijat, o zbylých návrzích se již nehlasuje.
6) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje o nich zastupitelstvo v pořadí dle zpracovaného materiálu. V případě uplatnění protinávrhu se nejdříve hlasuje o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
7) Jestliže předložený návrh, včetně návrhu programu zasedání, nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo na návrh starosty nebo jiného člena zastupitelstva usnést na dohodovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve volební strany, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení, a zasedání zastupitelstva přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, obnoví starosta přerušené zasedání zastupitelstva, přednese návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za odmítnutý.
8) Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení, nebo žádnou z jeho předložených variant, vypracuje návrhová komise nový návrh usnesení.
Způsoby hlasování
9) Hlasování je možno provádět veřejně nebo tajně. Hlasování je vždy veřejné, pokud k návrhu některého ze svých členů nerozhodne zastupitelstvo o hlasování tajném.
10) Hlasování se provádí pro návrh, proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet.
11) Veřejné hlasování hlasovacím zařízením se uskutečňuje stisknutím tlačítka, kdykoli v intervalu stanoveném pro hlasování. Starosta (předsedající) ústně upozorní na zahájení hlasování. Interval pro hlasování v délce 20 s počíná běžet až od okamžiku, kdy starosta (předsedající) stiskne na řídícím panelu tlačítko k zahájení hlasování, průběh a výsledek hlasování je promítán na velkoplošné obrazovce.
12) Dojde-li k poruše hlasovacího zařízení, musí se hlasování opakovat. Nelze-li poruchu neprodleně odstranit, rozhodne zastupitelstvo o jiném způsobu hlasování.
13) Nepoužije-li se hlasovacího zařízení, hlasuje se zpravidla zdvižením ruky. Výsledky takového hlasování zjišťuje návrhová komise.
14) Tajné hlasování je nutné zabezpečit technicky tak, aby každý ze členů zastupitelstva mohl svobodně projevit svoji vůli, a aby se nikdo nedozvěděl, jak který ze členů zastupitelstva hlasoval.
15) Každý člen zastupitelstva může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne zastupitelstvo bez rozpravy.
16) Vyhoví-li zastupitelstvo námitce, musí se hlasování opakovat. Pokud se v takovém případě nehlasuje hlasovacím zařízením, požádá předsedající návrhovou komisi, aby hlasy sečetli a zjistili výsledky hlasování.

čl. 14
Péče o nerušený průběh zasedání

1) Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva. Rušitel může být předsedajícím vykázán ze zasedací síně.
2) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.
3) Prostory, ve kterých se zasedání zastupitelstva koná, je označeno na viditelném místě při vstupu do těchto prostor informací o tom, že bude ze zasedání pořizován zvukový záznam pro účely vyhotovení zápisu a informování široké veřejnosti. Na tuto skutečnost dále upozorní starosta (předsedající) přítomné osoby v zahajovací části zasedání způsobem uvedeným v článku 10 odstavci 5 tohoto jednacího řádu.
4) Při zasedání zastupitelstva jsou mobilní telefony v zasedací síni ponechány v tichém režimu.
5) Pořízení zvukového a/nebo obrazového záznamu zasedání zastupitelstva soukromou osobou je možné pouze tehdy, pokud taková osoba tuto skutečnost oznámí po výzvě předsedajícího při zahájení zasedání a pokud nebude pořizováním zvukového a/nebo obrazového záznamu rušit či jinak ovlivnit průběh a účel zasedání a současně nebude odporovat ustanovením § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Na pořizování zvukového a/nebo obrazového záznamu soukromou osobou se vztahuje oznamovací povinnost podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.


čl. 15
Ukončení zasedání zastupitelstva

1) Starosta (předsedající) prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo ze členů zastupitelstva se již nehlásí o slovo.
2) Pokud nedojde ke schválení programu zasedání, a to ani hlasováním po ukončení dohodovacího řízení podle čl. 13 odst. 7 tohoto jednacího řádu, zastupitelstvo projedná pouze body, jejichž projednání ukládá zákon (např. námitky proti zápisu, neslučitelnost funkcí u člena zastupitelstva) a starosta (předsedající) prohlásí zasedání zastupitelstva za ukončené.
3) Předsedající rovněž prohlásí zasedání za ukončené, jestliže klesl počet přítomných členů zastupitelstva na probíhajícím zasedání pod nadpoloviční většinu všech členů zastupitelstva nebo z jiných závažných důvodů (zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání zastupitelstva), v těchto případech zasedání svolá znovu do 15 dnů ke zbývajícímu programu (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).


V. Činnosti po ukončení zasedání zastupitelstva


čl. 16
Zápis ze zasedání

1) O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé (§ 95 odst. 1 zákona o obcích). Za vyhotovení zápisu odpovídá kancelář starosty, která rovněž vede evidenci usnesení přijatých na jednotlivých zasedáních a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
2) Ověřený zápis dosvědčuje průběh zasedání a obsah přijatých usnesení. Jeho nedílnou součástí je zejména vlastnoručně podepsaná listina přítomných, pozvánka s vyznačenými údaji o vyvěšení a svěšení z úřední desky městského úřadu a při zasedání písemně podané návrhy a dotazy.
3) V zápisu se uvádí:
a) den a místo zasedání,
b) hodina zahájení a ukončení,
c) doba přerušení,
d) jména určených ověřovatelů zápisu,
e) jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva,
f) program jednání,
g) průběh rozpravy se jmény řečníků,
h) uplatněné dotazy a připomínky,
i) výsledek hlasování,
j) učiněná oznámení o střetu zájmů,
k) schválené znění usnesení,
l) další skutečnosti, o nichž zastupitelstvo rozhodne, aby byly součástí zápisu.
4) Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta nebo jeden z místostarostů a dva určení ověřovatelé.
5) O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhoduje nejbližší řádné zasedání zastupitelstva (§ 95 odst. 2 zákona o obcích).
6) Po uplynutí doby k podání námitky proti zápisu se pořízený zvukový záznam uloží k nahlédnutí členům zastupitelstva a osobám oprávněným nahlížet do zápisu ze zasedání zastupitelstva (§16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích) v budově Městského úřadu Benešov, a to po dobu 10 let s tím, že po uplynutí této lhůty bude předán Okresnímu archivu Benešov. Osoby odlišné od uvedených v předchozí větě mají právo požadovat poskytnutí informace podle zvláštního zákona, avšak bez osobních a citlivých osobních údajů a bez záznamu projevu fyzických osob z řad přítomné veřejnosti.čl. 17
Zabezpečení a kontrola usnesení

1) Rada projedná na své nejbližší schůzi organizační opatření k zabezpečení usnesení zastupitelstva. Návrh radě předkládá věcně příslušný člen zastupitelstva, tajemník městského úřadu nebo vedoucí věcně příslušného odboru městského úřadu (§ 102 odst. 1 zákona o obcích).
2) Tajemník městského úřadu předkládá zastupitelstvu zprávu o plnění usnesení vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva.
3) Souhrnnou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva provádí kontrolní výbor a informuje dvakrát za rok zastupitelstvo při jeho zasedání.
 


VI. Závěrečná ustanovení


čl. 18
Vydávání obecně závazných vyhlášek

1) Obecně závazné vyhlášky obce (dále také jen „vyhlášky“) vydává město Benešov v samostatné působnosti, jejich vydávání je vyhrazeno zastupitelstvu města. Zastupitelstvo nemůže vydávání vyhlášek svěřit jinému orgánu obce (§ 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích).
2) Město Benešov se při vydávání vyhlášek řídí zákonem (§ 35 odst. 3 písm. a)).
3) Vyhlášky vydává zastupitelstvo vždy usnesením.
4) Vyhlášky podepisuje starosta spolu s místostarostou (§ 104 odst. 2 zákona o obcích).
5) Podmínkou platnosti vyhlášek je jejich vyhlášení. Vyhlášení se provede tak, že se schválená vyhláška vyvěsí na úřední desce města po dobu 15 dnů (§ 12 zákona o obcích).
6) Vyhlášky musí být každému přístupné na městském úřadu (§ 12 zákona o obcích).
7) Vyhlášku lze změnit nebo zrušit opět jen vyhláškou.

čl. 19
Pracovní komise

1) Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo zřídit pracovní komise.
2) Do těchto pracovních komisí volí zastupitelstvo své členy a podle potřeby další odborníky a experty.
3) Činnost pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději skončením toho zasedání zastupitelstva, při kterém bylo rozhodnuto o dané problematice.

čl. 20
Seznam členů zastupitelstva

1) Městský úřad Benešov je oprávněn vést seznam členů zastupitelstva s uvedením jejich akademického titulu, jména, příjmení, adresy a telefonního čísla do zaměstnání, případně do místa bydliště; seznam slouží pouze pro potřebu členů zastupitelstva a vnitřní potřebu městského úřadu.
2) Městský úřad Benešov je oprávněn na vyžádání jiných osob sdělovat tyto údaje o členech zastupitelstva:
a) jméno, příjmení,
b) věk,
c) povolání,
d) obec trvalého pobytu,
e) členství v politické straně,
f) další informace poskytuje městský úřad pouze s písemným souhlasem člena zastupitelstva.

čl. 21
Závěrečná ustanovení

Tento jednací řád schválilo Zastupitelstvo města Benešov na svém zasedání dne 14.12.2015 a nahrazuje s účinností od 01.01.2016 jednací řád Zastupitelstva města Benešov vydaný vnitřním předpisem č. 11/2015.
 
Zodpovídá: Markéta Pazderová
Vytvořeno / změněno: 18.7.2011 / 18.7.2011

 

 

Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Benešov

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2016   Benešov všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém