Znak města Benešov (odkaz na titulní stránku) 

Benešov - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Evidence motorových vozidel

 

 
 
 
03. Pojmenování (název) životní situace
Evidence motorových vozidel
04. Základní informace k životní situaci
Agenda evidence motorových vozidel provádí úkony vyplývající ze zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších změn předpisů, vyhlášky 343/2014 Sb., o registraci vozidel, vyhlášky 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a vyhlášky 342/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Příklady úkonů:

přihlášení vozidla (nového nebo staršího již provozovaného vozidla nebo vozidla dovezeného ze zahraničí) do registru
změna údajů (změna adresy pobytu majitele vozidla, změny údajů na vozidel)
vystavení duplikátů dokladů k vozidlům (technické průkazy a osvědčení o registraci vozidla)
výdej registračních značek při jejich poškození, ztrátě, odcizení
výdej dat z registru vozidel
vyřazení vozidla z provozu
zánik vozidla
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Veškeré žádosti předkládá žadatel sám osobně nebo pověřená osoba na základě plné moci, která musí být v případě převodu nebo přechodu vlastnického práva úředně ověřena.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo, jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti u Odboru správních agend - (evidence vozidel),  Městského úřadu Benešov, Masarykovo náměstí 226, 256 01 Benešov.
08. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí 226, 256 01 Benešov
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Martina Klímová, přízemí vlevo
Hana Dudková, přízemí vlevo
Vladimíra Fučíková, přízemí vlevo
Zdeňka Timová, přízemí vlevo
Jana Hrdinová, přízemí vestibul vlevo

  
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Pro vyřízení jakéhokoliv úkonu je třeba (všeobecně) doložit vyplněnou žádost, průkaz totožnosti, zelenou kartu prokazující pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, protokol o evidenční kontrole vozidla a doklad o technické prohlídce vozidla, osvědčení
o registraci vozidla, technický průkaz vozidla. Další doklady jsou individuální podle úkonu, který chcete provést.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Úhradu správních poplatků je možno provést ve vestibulu na pokladně. Platby se přijímají v hotovosti nebo lze použít platební kartu.

Přehled nejčastějších správních poplatků dle zák. 634/2004 Sb.,
Zápis prvního a dalšího provozovatele motorového nebo přípojného vozidla
- u motocyklu do 50 ccm 300,- Kč
- u motocyklu nad 50 ccm včetně motorové tříkolky 500,- Kč
- u přípojného vozidla do 750 kg/nad 750 kg 500,- Kč/700,- Kč
- u jiného motorového vozidla 800,- Kč
- Schválení technické způsobilosti po individuální přestavbě  
  na alternativní pohon LPG, CNG 50,- Kč
- ostatní individuální přestavby 1000,- Kč  
- zápis změn v dokladech k vozidlu 50,- Kč  
- přidělení registrační značky /1ks 200,- Kč  
- přidělení zvláštní registrační značky 500,- Kč  
- schválení úprav pro tažení přípojných vozidel 50,- Kč  
- vydání dokladu (průkazu, osvědčení) náhradou za doklad  
  poškozený, zničený, ztracený, odcizený, neupotřebitelný,  
  nebo za doklad obsahující neoprávněné zápisy, změny nebo
  opravy 100,- Kč
- vyřazení silničního vozidla z provozu 200,- Kč
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Jsou - li splněny všechny podmínky, veškeré úkony se provádějí bezodkladně na počkání. Výjimkou jsou úkony, na které se vztahuje správní řízení, popř. jiné složitější záležitosti (zde je lhůta dle správního řádu až 30 dnů). Žádost o zápis změn údajů do registru silničních vozidel jsou občané povinni nahlásit do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
netýká se
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronická rezervace úředníka  pro požadovaný úkon evidence vozidel zde.

Datová schránka města Benešov.
ID: cb4bwan
  
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zejména čl. II – přechodná ustanovení)
zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy
vyhláška 343/2014 Sb., o registraci vozidel
vyhláška 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
vyhláška 342/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky se uplatňují dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce jsou stanoveny v § 83 a 83a zákona č. 56/2001 Sb. a v § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
21. Nejčastější dotazy
Musím přistavit vozidlo ke kontrole na příslušném úřadě?
Ne, nemusíte.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor správních agend
26. Kontaktní osoba
Martina Klímová
Vladimíra Fučíková
Hana Dudková
Zdeňka Timová
Jana Hrdinová
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
09.01.2015
28. Popis byl naposledy aktualizován
09.01.2015
Zodpovídá: Pavel Vohralík
Vytvořeno / změněno: 5.12.2011 / 5.12.2011

 

 

Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Benešov

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2016   Benešov všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém